ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี กาญจนสินธุ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0898269188
Email :pranee.doo@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :