ชื่อ - นามสกุล :นายครรชิต บัวบาน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0817307966
Email :kanchit524@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :