หมวดหมู่ : กิจกรรมโรงเรียนบ้านวังยาว
หัวข้อ : โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและร้านค้าสหกรณ์
โดย : admin
อ่าน : 560
อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านวังยาว ร่วมกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย        ธรรมาธิราชจังหวัดอุดรธานี  ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภาคอิสานตอนบน 11 จังหวัด ชมรมนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเลย ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประเทศสิงคโปร์    และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้าง-ปรับปรุงโรงอาหาร        เพื่อเป็นสถานที่รับประทานอาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะแก่นักเรียน คณะครูและประชาชนและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียน บ้านวังยาว